Test wiedzy ogólnej do policji

Testy Wiedzy Ogólnej na egzaminie składają się z 40 pytań gdzie musimy zaznaczyć prawidłową odpowiedz.

Test wiedzy ogólnej do policji

Test z wiedzy jest jednokrotnego wyboru ABCD

Oferujemy aktualne testy z wiedzy ogólnej tj

Nowa baza 614 pytań i odpowiedzi z zakresu

– funkcjonowania Policji

– ruchu drogowego

itp

+

bazę 470 pytań z odpowiedziami z dziedziny:

 • władzy ustawodawczej,
 • władzy wykonawczej,
 • władzy sądowniczej,
 • zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • ruchu drogowego,
 • i innych.

Pytania są cały czas aktualizowane.

Dodatkowo oferujemy również 420 pytań z odpowiedziami i 500 pytań z odpowiedziami, podzielone na następujące działy:

 • Bezpieczeństwo Publiczne,
 • Administracja Publiczna,
 • Funkcjonowanie Policji,
 • Unia Europejska,
 • Klęski żywiołowe,
 • i wiele innych.

 

Czym są testy z wiedzy ogólnej?

 

Test wiedzy do policji, określany jest również mianem Testu Wiedzy Ogólnej (TWO). Jego podstawowym zadaniem jest sprawdzenie poziomu wiedzy merytorycznej i posiadanych wiadomości kandydata na temat kilku kluczowych obszarów, związanych z pracą w zawodzie funkcjonariusza służb policyjnych.  Test składa się z pytań zamkniętych, w których proponowane są cztery możliwe odpowiedzi, do wyboru. Kandydat jest zobowiązany zaznaczyć tylko jedną z nich. Bardzo ważnym i godnym podkreślenia faktem jest to, iż na tego typu egzaminie nie można zaznaczać kilku odpowiedzi jednocześnie. Brak odpowiedzi lub błędne jej zaznaczenie skutkuje nieprzyznaniem żadnego punktu. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt.

Wszystkie osoby, które przystępują do tego typu egzaminu i rozwiązują test wiedzy do policji, otrzymują pozytywny wynik, niezależnie od ilości zdobytych punktów, jednak tak naprawdę ich ilość może mieć znaczenie w późniejszych etapach rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza policji.  Ważne więc  jest, aby w teście, w którym najwyższa ilość zdobytych punktów może wynosić 40, zebrać ich jak najwięcej. Wielu przyszłych kandydatów do policji popełnia kardynalny błąd i traktuje test wiedzy ogólnej, jako egzamin błahy i nie mający zbyt dużego znaczenia w procesie selekcji. Jest to błędne założenie, ponieważ to właśnie wynik, jaki dany kandydat otrzymuje z tego rodzaju egzaminu, nierzadko podwyższa sumę wszystkich zebranych punktów. Bywa, że kandydaci, którzy uzyskali średni wynik w testach sprawnościowych lub psychologicznych, lecz celująco rozwiązali test wiedzy do policji, mogą w dalszym ciągu walczyć o przyjęcie do czynnej służby.

Przeciętnie lub słabo zaliczony test wiedzy ogólnej, mimo, iż nie dyskwalifikuje żadnego z kandydatów, to jednak może wciąż znacząco podwyższyć ilość łącznie zebranych punktów. Warunkiem jak najlepszego zaliczenia tego typu egzaminu, jest zmieszczenie się w wyznaczonym czasie. Do dyspozycji jest tylko 40 minut. Osobom, które uważają, iż jest to wystarczający lub nawet za długi okres czasu, należy przypomnieć, iż test odbywa się w sali egzaminacyjnej, a nie w zaciszu domowym. Ponadto, czynnikiem negatywnie wpływającym na przebieg egzaminu jest towarzyszący kandydatom stres oraz przymus szybkiego udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Należy pamiętać, iż na odpowiedź na jedno pytanie przypada tylko 60 sekund. To niezwykle mało, szczególnie, gdy dana osoba ma trudności z szybkim czytaniem i analizowaniem treści pytań oraz udzielaniem na nie konkretnej odpowiedzi. Egzaminy, polegające na teście wielokrotnego wyboru,  mają to do siebie, iż wymagają bardzo dokładnego zapoznania się z treścią każdego pytania. Mając tak mało czasu do dyspozycji trudno powrócić do poprzednich zagadnień w teście. Konieczne jest szybkie i logiczne myślenie.

Osoby, które mają zamiar oszukiwać w trakcie egzaminu, posiłkując się nielegalnymi pomocami, w postaci smartfonów, papierowych notatek, tabletów czy innych urządzeń i wynalazków, otrzymują wynik – 0. Tego typu ocena przekreśla ich dalsze starania o przyjęcie do służby w policji, ponieważ, nie są oni w stanie zdobyć wymaganej liczy punktów, nawet, przy celującym zaliczeniu testu sprawności fizycznej czy Multiselectu. Kandydat przyłapany na próbach nawiązywania kontaktu z innymi uczestnikami egzaminu, również otrzymuje negatywny wynik. W czasie trwania egzaminu nie ma możliwości porozumiewania się z innymi zdającymi osobami, jak również podejmowania prób zaznaczania identycznych odpowiedzi, które umieszcza na swoim arkuszu osoba, siedząca w pobliżu  kandydata. W trakcie wypełniania arkusza testowego nie ma również możliwości konsultowania treści pytań z osobą nadzorującą przebieg egzaminu. Wszystkie zasady, które dotyczą takich procedur, jak test wiedzy do policji, zostają objaśnione przez prowadzącego  egzamin, na jego początku, jeszcze przed przystąpienie do zasadniczej części egzaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, można właśnie, wyłącznie w tym czasie zadawać pytania  i wyjaśniać niezrozumiałe kwestie.

 

Co obejmuje test z wiedzy ogólnej do policji?

 

Test wiedzy do policji obejmuje zestaw pytań dotyczących kluczowych zagadnień z zakresu prawa, bezpieczeństwa publicznego i administracji. Nalezą do nich te, które obejmują tematy, związane z funkcjonowania Policji, ruchu drogowego, ale również działaniami władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej w Polsce. Test wiedzy do policji, to również pytania, których treść nawiązuje do zawartości Konstytucji oraz Ustawy o Policji. Ponadto, warto jest zapoznać się z definicją i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i porządku publicznego, dyrektywami UE, jak również z podstawową terminologią sądowniczą. Niektóre pytania mogą  dotyczyć zagadnień, związanych z administracją publiczną, samorządową i lokalną. Oprócz powyższego warto jest przyswoić sobie treść takich aktów prawnych, jak:

 

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 • Ustawa o strażach gminnych,
 • Ustawa o ruchu drogowym,
 • Ustawa o zgromadzeniach,
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

W trakcie zgłębiania wiedzy, która będzie stanowić podstawę do pomyślnego rozwiązania testu, warto jest także przypomnieć sobie najważniejsze pojęcia, związane z wiedzą o społeczeństwie, które poruszane były na zajęciach lekcyjnych, w szkole średniej.

 

Jak sobie poradzić z testem wiedzy ogólnej?

 

Bardzo pomocnym narzędziem, które znacznie skróci i uprości proces przygotowawczy do egzaminów policyjnych są nasze TESTY DO POLICJI  (Jarosława Sokołowskiego), znanego specjalisty od rekrutacji do służby w policji. Jest to publikacja elektroniczna, napisana przystępnym i zrozumiałym dla odbiorcy językiem, który dokładnie określa, jakiego typu pytań, zwianych z egzaminem wiedzy ogólnej do policji, można spodziewać się na teście. Celem poradnika jest jasne i dokładne wytłumaczenie przyszłym rekrutom, zasad, obowiązujących wszystkich kandydatów, którzy zamierzają się zmierzyć z TWO. Ten bardzo pożyteczny poradnik, jest niezwykle wartościowy w treści,  dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu na policjanta.

Zawartość publikacji elektronicznej naszego autorstwa (Jarosława Sokołowskiego), to zestawy aktualnych pytań i odpowiedzi do testu wiedzy ogólnej. Każdy test wiedzy do policji jest staranie opracowany i objaśniony komentarzem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze materiały były spójne, merytoryczne i pomocne dla przeciętnego kandydata, ubiegającego się o stanowisko funkcjonariusza służby policyjnej. Zebrany materiał dydaktyczny jest zgodny z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem i treścią Konstytucji IV RP. Ponadto, poradnik ma logiczną i starannie przemyślaną konstrukcję oraz bogaty materiał ilustracyjny.

 

Skorzystanie z naszego poradnika, z pewnością pomoże wielu kandydatom zdobyć, jak najlepszy wynik na TWO. Odpowiednie opracowanie tej publikacji sprawia, iż każdy test wiedzy do policji przestaje być dla kandydatów na funkcjonariuszy służb policyjnych, przerażającym wyzwaniem. To doskonałe wsparcie, które pozwala zapoznać się i zrozumieć pytania, które zawiera test wiedzy do policji.

 

Jeżeli chcesz dostać od nas nową bazę pytań proszę pisać lub dzwonić

testydopolicji@op.pl

tel 666 194 944

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial